Vedtægter

Foreningen Fri af misbrug
Store Kongensgade 85, 2. sal
1264 København K
CVR 39988275

Vedtægter for Foreningen Fri af Misbrug
§ 1
Navn, stiftelse og hjemsted
1:1: Foreningens navn er Fri af Misbrug og er stiftet den 31. oktober 2018. Fri af Misbrug er en nonprofitorganisation, som har til formål at forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af rusmiddelproblematikker.

§ 2
Formål
2.1: Fri af Misbrugs formål er at forbedre opvækstvilkårene for børn i familier berørt af rusmiddelproblematikker.
Foreningen arbejder for at forebygge de negative fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, blandt andet via opsporing, rådgivning, brobygning, projekter, kampagner, formidling og events.

2.2 Fri af Misbrug er ikke erhvervsdrivende og skal ikke opbygge egen formue, hvorfor et eventuelt nettooverskud ubeskåret går til at støtte foreningens formål i efterfølgende år.

§ 3
Medlemmer
3.1: Som støttemedlem kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, virksomheder, foreninger, fonde m.v. Der kan højst tegnes 1 foreningsmedlemskab per fysisk eller juridisk person uanset bidragets størrelse.

3.2: Medlemmerne, som primært er økonomiske støttemedlemmer, kan udøve deres indflydelse ved den årlige generalforsamling.

3.3: Ved indmeldelse betales kontingent for en given periode enten fuldt eller opdelt i rater.

3.4: Kontingentsatsen for et medlemskab varierer alt efter hvor meget et medlem ønsker at støtte foreningen med. Generalforsamlingen godkender fastsættelsen af de forskellige kontingenter på den ordinære generalforsamling.

3.5: Udmeldelse skal ske skriftligt. Sker betaling af kontingent ikke senest 2 måneder efter fremsendelse af opkrævning anses medlemmet tillige for at være udmeldt og slettes af medlemslisten. Ved udmeldelse tilbagebetales det allerede indbetalte kontingent hverken helt eller delvist.

§ 4
Drift
4.1: Indtægter til foreningens opfyldelse af Fri af Misbrugs formål tilvejebringes ved:
a) Kontingentindbetaling b) Gaver eller donationer til foreningen c) Udbetalinger fra fonde eller puljer d) Offentlig støtte e) Foreningens egen indtægtsgivende virksomhed

4.2: Et evt. overskud ved driften tilfalder foreningen til sikring af opfyldelse af foreningens formål.

4.3: Foreningen kan have både lønnet daglig ledelse, lønnede medarbejdere og ulønnede frivillige.

§ 5
Juridisk person
5.1: Foreningens aktiver tilhører foreningen Fri af Misbrug som juridisk person og foreningen hæfter alene for opfyldelsen af dens forpligtelser.

5.2: Hverken medlemmer, bestyrelse eller den daglige ledelse hæfter for foreningens forpligtelser, ligesom hverken bestyrelse, ledelse eller medlemmer har nogen ejendomsret over noget tilhørende foreningen.

§ 6
Ordinær generalforsamling
6.1: Generalforsamlingen er Fri af Misbrugs højeste myndighed.

6.2: Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som er medlem af foreningen, og som kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en fremmødt højst kan have en stemme.

6.3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Senest 2 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling ved opslag på foreningens hjemmeside.

6.4: Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.

6.5: Forslag til generalforsamlingen stilles skriftligt og skal være den daglige ledelse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal skriftligt og personligt informere formanden eller den daglige ledelse herom senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.6: Bestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes.

6.7: Dagsordenen skal indeholde:
1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
2. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab.
3. Godkendelse af kontingenter for det kommende år.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af fremsatte forslag.
7. Eventuelt.

6.8: Afstemninger skal være skriftlige, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

6.9: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

§ 7
Bestyrelsen
7.1: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen under ansvar for generalforsamlingen.

7.2: Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen mens mindretallet af bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen ud fra en vurdering af faglige kvalifikationer relevante for foreningen. Der kan vælges medlemmer til bestyrelsen udenfor kredsen af foreningsmedlemmer. Derudover er stifter født medlem af bestyrelsen, og er en del af bestyrelsen, så længe stifter ønsker.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen, udpeges for en 2-årig periode rullende, hvor den ene/ene halvdel udpeges i lige år og den anden/anden halvdel udpeges i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, vælges for en 1-årig periode. Genudpegning og genvalg kan finde sted.

7.4: Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægt, ved simpelt stemmeflertal.

7.5: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

7.6: Fri af Misbrug tegnes enten af direktøren og formanden i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Køb og salg af fast ejendom, gældsætning samt hæftelse for beløb, der i relation til foreningens samlede normale økonomi er store, skal altid godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til direktøren.

7.7: Det er bestyrelsens opgave:
– At sikre, at foreningens aktiviteter opfylder foreningens formål
– At være visionære og strategiske i relation til foreningens aktiviteter
– At sikre legitimitet over for medlemmerne.
– At overvåge økonomien.
– At ansætte en direktør

7.8: Det er direktørens opgave at:
– Forestå den daglige drift af foreningen, herunder ansætte øvrigt personale
– Sikre, at beslutninger og strategier omsættes til konkret handling og føres ud i livet.
– Præsentere regnskaber, budgetopfølgninger til bestyrelsens godkendelse.
– Repræsentere foreningen overfor omverdenen i samarbejde med formanden.

§ 8
Regnskabsår og revision
8.1: Direktøren er forpligtet til at sørge for, at der efter regnskabsåret udløb udarbejdes et årsregnskab. Det endelige årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 14 dage før den årlige generalforsamling.

8.2: Regnskabsåret følger kalenderåret.

8.3: Foreningens revisor skal være i besiddelse af vedtægterne og forpligter sig til at give skriftlig underretning til hele bestyrelsen, hvis denne ser eller oplever væsentlige problemstillinger.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling
9.1: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom.

9.2: Indkaldelsesmåde og indkaldelsesfrister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær generalforsamling, jfr. § 6, dog således at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær generalforsamling skal være den daglige ledelse eller bestyrelsen i hænde samtidig med, at begæring herom fremsættes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at begæring derom er fremsat.


§ 10
Foreningens ophør
10.1: I tilfælde af Fri af Misbrugs lovlige ophør, skal foreningens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til Fri af Misbrugs formål, og således at det præciseres, at likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning overdrages til en anden forening, fond eller religiøst samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål jf. §5, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008.

10.2: Foreningens ophør kan alene besluttes af 2/3 af de på to generalforsamlinger fremmødte medlemmer. Der skal være minimum 4 uger mellem de 2 generalforsamlinger.

10.3: Bliver forslaget om foreningens ophør besluttet på de to generalforsamlinger, træffes der på sidste møde beslutning herom.

§ 11
Vedtægtsændring
11.1: Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med accept fra minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtaget af generalforsamlingen d. 26. juni 2020