Formandens beretning 2020- Fri af Misbrug

Formandens beretning 2020- Fri af Misbrug

2020 blev et vigtigt år for Fri af Misbrug, hvor foreningen for alvor tog form, vækstede og skabte resultater for familier berørt af misbrug. Fri af Misbrug havde sit første regnskabsår med en omsætning på knap en million kroner og fik for første gang lønnede ansatte. Det blev også et år præget af svære arbejdsforhold på grund af pandemien kombineret med en stigende efterspørgsel på foreningens ydelser samt en opprioriteret indsats på etablering af nye partnerskaber.

I januar afholdte foreningen åbningsreception i lokalerne på Store Kongensgade, som Livsværk generøst stillede til rådighed. Fra årets begyndelse besluttede grundlægger Anne-Camilla Nielskov at investere 100 % af sin tid i direktørjobbet med det klare formål at bygge Fri af Misbrug op som forening. Det første bestyrelsesmøde blev afholdt i januar og i maj tiltrådte Karina Petersen som ny formand. Bestyrelsen har gennem året haft et stort fokus på foreningens økonomi, organisering og udvikling.

Da landet blev lukket ned i marts, oplevede rådgivningen en større kompleksitet i henvendelserne fra familier med misbrugsproblemer. Mange kommunale tilbud var lukket ned, hvilket betød, at Fri af Misbrug var en af de eneste rådgivninger, der sad klar til at hjælpe. De familier, der kontaktede rådgivningen, stod i nogle meget akutte situationer, der krævede flere ressourcer og mere opfølgning af rådgivningen. Som et forsøg på at imødekomme behovet udarbejdede foreningen bl.a. en kampagnefilm, der adresserede den akutte situation og opfordrede til at blive støttemedlem.

Fri af Misbrug har i 2020 behandlet 282 henvendelser fra børnefamilier berørt af misbrug. Det er karakteristisk for henvendelserne, at det er partneren (3 ud af 4 gange moren) til den misbrugende forældre, der søger rådgivning. Langt de fleste har en lang eller mellemlang uddannelse og er i job. Misbruget i familierne relaterer sig til alkohol (61 %), hårde stoffer (50 %), hash (21 %) og medicin (4 %)

I april blev det økonomisk muligt at ansætte Anne-Camilla Nielskov i en lønnet stilling som direktør på fuld tid og i maj blev der ansat en projektmedarbejder på 25 timer året ud. I september ansætter foreningen Anna Gjerulff som rådgiver 12 timer om ugen, for at sikre mere tid til drift og udvikling hos direktøren. Fri af Misbrug har haft flere praktikanter gennem året ligesom de frivillige har ydet en flot indsats i hele 2020.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde tildelte i 2020 Fri af Misbrug et Navigatorprogram, som er et skræddersyet forløb med fokus på udvikling, rådgivning og sparring på konkrete problemstillinger. Forløbet resulterede blandt andet i udviklingen af en forandringsteori for Fri af Misbrugs arbejde, hvilket særligt er et aktiv i forbindelse med fondsansøgninger samt strategiarbejde. Fri af Misbrug blev derudover optaget som medlem af Børnesagens Fællesråd samt RådgivningsDanmark.

Fri af Misbrug arbejder bl.a. på at nedbryde tabuet omkring misbrug samt sætte konsekvenserne ved børns opvækst i en familie med misbrug på dagsordenen. Derfor er kommunikation et vigtigt redskab for foreningens virke. I 2020 producerede vi 10 faglige artikler, udkom på Facebook og

Instagram, arbejdede med Story-formatet og introducerede Insta Lives, hvor en gæst inviteres i studiet. I sommeren 2020 udviklede og producerede Fri af Misbrug sin egen kampagne til de sociale medier. Kampagnen satte fokus på misbrug hos småbørnsforældre og gjorde opmærksom på den gratis anonyme rådgivning. Kampagnen fik en del positiv feedback og gav foreningens brand et boost. I foråret modtog Fri af Misbrug midler til at afprøve rådgivning på chat. Chatfunktionen blev tilrettet efter en prøveperiode og fungerer i dag på en sms-platform, som viste sig at fungere bedst for målgruppen.

Fri af Misbrug samarbejdede i 2020 med Sydhavnskompagniet, sundhedsplejerskerne i Københavns Kommune og Mødrehjælpen om et socialt projekt i Sydhavnen. Projektet blev dog udfordret af corona, hvilket betød, at det måtte gentænkes og finde en ny form. Dette lykkedes imidlertid og projektet blev afsluttet som planlagt.

Fri af Misbrug fik for alvor placeret sig selv på fonds-landkortet i 2020, som en forening fondene både finder kompetent, troværdig og attraktiv at samarbejde med. Vi har modtaget en række donationer gennem fondenes Corona-puljer, hvilket har haft en meget stor betydning for foreningens arbejde og mulighed for at yde rådgivning. Fri af Misbrug har ligeledes modtaget offentlige midler fra puljer hos både Københavns Kommune og Forsvarsministeriet. Derudover har en række virksomheder og private støttet foreningens arbejde med donationer, indsamlinger og medlemskaber.

2021 tegner rigtig godt for Fri af Misbrug. Vi har modtaget en vigtig donation fra Ole Kirks´s Fond, hvor vi i samarbejde med Kolding og Vordingborg kommuner skal afprøve Fri af Misbrugs metode med tidlig opsporing af forældre med et misbrug, rådgivning og brobygning til fx et kommunalt behandlingstilbud. Projektet løber over tre år og vil give foreningen mulighed for at vise de menneskelige og samfundsmæssige gevinster ved tidlig opsporing af forældre med misbrug. Donationen betyder ligeledes, at foreningens økonomi er mindre sårbar fremadrettet, hvilket vi forventer vil komme både organisationen, medarbejdere og brugerne til gode. I maj 21 er der derfor ansat yderlig en rådgiver 8 timer om ugen samt en kommunikationsmedarbejder 12 timer om ugen.

Formand Karina Petersen 30/5-2021