Gratis landsdækkende familierådgivning.

#barndomfriafmisbrug

Gratis landsdækkende familierådgivning

Fri af misbrug tilbyder gratis anonym rådgivning til helt almindelige mødre og fædre, som føler, at rusmidler som alkohol, hash eller stoffer fylder for meget hos dem selv eller deres partner. Det gør vi fordi vi ved at rigtig mange forældre tøver med at bede om hjælp hos deres egen læge, sundhedsplejerske eller i det kommunale misbrugscenter.

Er du også i tvivl om, om du skal sige det til nogen?
Så har du mulighed for at drøfte jeres families situation med en rådgiver fra
Fri af misbrug. Vores rådgivere har erfaring, relevant uddannelse og tavshedspligt.

Samtalen kan fx handle om:
– Hvordan du passer på dig selv
– Hvordan du passer på dine børn
– Hvordan du kan håndtere konflikter i familien
– Hvordan du kan motivere din partner
– Viden om hvor du kan få hjælp hvis dit barn ikke trives.
– Viden om hvor du kan få hjælp hvis du selv eller din partner ønsker behandling.


Du kan sende en sms eller ringe på telefon 30 11 12 40 eller du kan skrive på mailen kontakt@friafmisbrug.dk eller via formularen nederst på siden. Alt efter problemstillingen vil du få et skriftligt svar eller blive ringet op.

Kontakt os

Vores mission, vision og værdier er fundamentet for alt vi gør

Mission:
At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed.
At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug i familier med børn.
At forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker så de kan få den rette hjælp.
At rådgive og bygge bro til andre frivillige og offentlige sociale tilbud og derved forkorte den tid barnet påvirkes af misbrugsproblematikkerne.

Vision:
Vi ønsker at tilbyde den mest anerkendte landsdækkende rådgivning for småbørnsfamilier med misbrugsproblematikker. Vi ønsker at være en attraktiv forening for ansatte og frivillige og at være en forening som styrelser, kommuner, virksomheder, fonde og andre foreninger er stolte af at støtte eller samarbejde med.

Vores værdier

Vi er respektfulde

Vi parkerer vores fordomme, dømmer ikke og starter vores rådgivning der, hvor der er motivation.

Vi er empatiske

Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør. Vi viser forståelse, skaber tillid og håb.

Vi er fagligt skarpe

Vi er opdateret på ny viden, giver korrekt rådgivning og benytter evidensbaseret metoder.

Vi er brobyggende

Vi understøtter og opbygger tillid til andre frivillige foreninger – såvel som offentlige tilbud og er loyale overfor samarbejdspartnere.

Hvem er vi?

Mød teamet bag Fri af misbrug.

Anne-Camilla Nielskov

Daglig leder
ac@friafmisbrug.dk

Melanie Adelberg Honoré

Socialrådgiver
melanie@friafmisbrug.dk

Line Kloster Larsen

Udviklingskonsulent
line@friafmisbrug.dk

Pernille Tengstedt

Communication Manager
pernille@friafmisbrug.dk

Nicholas James Scotland

Udviklingskonsulent
nicholas@friafmisbrug.dk

Kristine Lorenzen

Event koordinator
kristine@friafmisbrug.dk

Ida Zilmer Johansen

Udviklingskonsulent
ida@friafmisbrug.dk

Christina Vibe Bjerregaard

Projektkoordinator
christina@friafmisbrug.dk

Emma Inge Hansen

Journalist
emma@friafmisbrug.dk

Jakob Vested Pries

Art Director
jakob@friafmisbrug.dk

Anne-Sophie Sørup Nielsen

Redaktør
as@friafmisbrug.dk

Rikke Vestrup

Skribent

Camilla Møller

Skribent

Katja Baslev Nielsen

Skribent

Sanne Rose Hansen

Skribent

Maria Faber


maria@friafmisbrug.dk

Dennis Bremholm

Handyman
bremholm@friafmisbrug.dk

Bestyrelsen

Anne Worning

Alexander Mcclellan

Gunnvør V. Dalsgaard

Anne-Camilla Nielskov

Pernille Tengstedt

Bliv frivillig

Hos Fri af misbrug er vi
afhængige af frivillige

Send en mail med et par linier om hvad du gerne vil bidrage med, hvorfor, hvor mange timer og evt. hvor længe. Vedhæft gerne et foto. Du skal have lyst til at committe dig i minimum 3 måneder. Fri af misbrug er en lille organisation, så du har mulighed for at have indflydelse og være med til at udvikle. Hvis det er lige dig vi står og mangler vil du blive inviteret til en kop kaffe og en personlig samtale. 

Ansøg om at blive frivillig

Fundraisere

Fri af misbrugs events og projekter er finansieret af donationer fra fonde, private og virksomheder. Er du velformuleret og har erfaring med fondsansøgninger, støttekampagner, crowdfunding eller drømmer om at få funding på CV’et – så tager vi imod din hjælp med kyshånd. 

 learn more

Eventmanagers

Det er ved vores fysiske events at vi møder mennesker som er berørt af misbrug ansigt til ansigt. Vores frivillige eventmanagers står blandt andet for planlægning, strtegiske samarbejder og koordinering  ifht. location, gæsteliste, tager fotos, løser praktiske udfordringer og er værter.

 learn more

Journalister

Vi elsker interviews, artikler og lækkert content på vores Faceboock og Instagram. Tiden er knap så det er fantastisk med frivillige journalister og skarpe SoMe managers. Du har ofte mulighed for at få dit navn på det du skriver.

 learn more

Rådgivere

Fri af misbrugs familierådgivning har brug for rådgivere med socialrådgiver eller psykologfaglig baggrund. I rådgivningen besvarer vi primært telefoniske og skriftlige hendelser. Som rådgiver bliver du en del af et fælleskab og kan få erfaring med misbrugsproblematikker og tidligt forbyggende arbejde med familier.

 learn more

Artikler

Sonjas testamente gør en forskel

Sonja Lillesø Olsen har valgt at testamentere sin arv til Fri af Misbrug. Herved håber hun at kunne hjælpe børn i familier med misbrug, så færre bliver overset.    Hendes[…]

Read more

Et barn med en voksens bekymringer

  Godt nytår – her er dit nye liv! Stemningen var meget trykket nytårsmorgen i 1999. Det var min lillesøsters 1-års fødselsdag, men det var også morgenen efter, at min[…]

Read more

Vores redaktør, Anne-Sophie, er finalist til Fantastiske Frivillige-prisen

  Vi er SÅ stolte over at kunne fortælle, at vores redaktør, Anne-Sophie Sørup Nielsen, er finalist til at vinde prisen Fantastiske Frivillige 2019. Anne-Sophie er blevet udvalgt blandt 206[…]

Read more

Vedtægter


Foreningen Fri af misbrug
Otto Busses Vej 5, 2. sal
2450 København SV
CVR 39988275Vedtægter for Foreningen Fri af misbrug.

1 Foreningens navn
1.1 Foreningens navn er “Foreningen Fri af misbrug”, herefter benævnt “Foreningen”. Foreningen er en alment velgørende forening. Foreningens hjemsted er Otto Busses Vej 5, 2. sal, 2450 København SV, Danmark.

2 Formål
2.1 Foreningens formål er:
– At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed.
– At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug i familier med børn.
– At forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker.
– At rådgive og bygge bro til offentlige sociale tilbud og derved forkorte den tid barnet påvirkes af misbruget.

2.2 Foreningen er ikke erhvervsdrivende og skal ikke opbygge egen formue, hvorfor et eventuelt nettooverskud ubeskåret går til at støtte Foreningens formål i efterfølgende år.

3 Midler
3.1 Foreningen vil skabe indtægter ved at søge donationer til sit formål, herunder at afholde events og andre aktiviteter, hvorved der genereres donationer og skabes medlemmer, som genererer kontingenter.

3.2 Foreningen har ret til at optage lån, idet Foreningens medlemmer dog ikke i den forbindelse må hæfte med deres personlige formue. Således kan lån alene optages af Foreningen, hvor Foreningen alene hæfter med dens egen formue.

4 Foreningens daglige ledelse
4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode. Stifter af foreningen er født medlem af bestyrelsen, og er i bestyrelsen, så længe stifter ønsker.

4.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Møder i bestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året og indkaldes af formanden. Møder kan i øvrigt afholdes så tit, som bestyrelsen ønsker det.

4.3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

4.4 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

4.6 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal.

5 Generalforsamling
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle myndige medlemmer har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), medmindre andet fremgår af denne vedtægt.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes senest i løbet af maj måned og varsles skriftligt til medlemmerne via mail/eller elektronisk forum mindst 21 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag til bestyrelsesmedlemmer, skal være formanden i hænde senest to uger før afholdelsen.

5.3 Sammen med indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres Foreningens årsrapport og dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag.
– Forslag til handlingsplan og budget.
– Valg af bestyrelse og suppleant.
– Valg af revisor.
– Evt.

5.4 Der føres referat over drøftelser og beslutninger på generalforsamlingen.

5.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af Foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

6 Medlemsforhold
6.1 Enhver, der accepterer Foreningens formål, kan optages som medlem af Foreningen. I Foreningen kan optages personlige medlemmer såvel som virksomheder. Man er medlem, når kontingent er betalt.

6.2 Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent på til Foreningen. Medlemskabet er gældende for det kalenderår, for hvilket der er betalt kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

6.3 Udmeldelse af Foreningen sker ved skriftlig henvendelse eller ved ikke-rettidig indbetaling af kontingent. Ved udmeldelse tilbagebetales det allerede indbetalte kontingent hverken helt eller delvist.

6.4 Eksklusion af Foreningen kan ske, hvis et medlem væsentligt misligholdelser sine forpligtelser fastsat i denne vedtægt eller et foreningsmedlems almindelige forpligtelser i henhold til Dansk Foreningsrets Almindelige Regler, herunder bl.a. hvis medlemmet modarbejder Foreningens formål.

7 Økonomi, regnskab og revision
7.1 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for den den daglige drift af foreningen, herunder budgetplanlægning og aflæggelse af årsrapport. Bestyrelsen må ikke i overvejende grad være selvsupplerende.

7.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår går fra 1. januar til 31. december 2019.

7.2 Årsrapport revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

8 Aftaleret
8.1 Formand eller kasserer kan i forening med et andet bestyrelsesmedlem, indgå aftaler på Foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til et bestyrelsesmedlem og/eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9 Hæftelse
9.1 Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler Foreningen. Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

10 Vedtægtsændringer og opløsning
10.1 Ændring af Foreningens vedtægter og beslutning om Foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer blandt de fremmødte, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med 2/3 majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer.

10.2 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

10.3 I tilfælde af foreningens ophør doneres en eventuel formue til almennyttige velgørende formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

11 Vedtagelse
11.1 Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. Oktober 2018.

Organisation

I Fri af misbrug har vi en stærk bestyrelse som er sammensat af kompetente profiler, som hver især bidrager med ekspertise og kompetencer. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Derudover har foreningen 2 faste (pt. ulønnede) medarbejdere. Under projektlederen og frivilligkoordinatoren er de frivillige organiseret i 4 arbejdsgrupper med hver deres vigtige og uundværlige opgaver.

Kontakt
Fri af misbrug 

Udfyld navn, e-mail og et par ord om hvad du har på hjerte, så vender vi tilbage.
eller send en mail på kontakt@friafmisbrug.dk.
Sekretariat: Store Kongensgade 85, 2. sal, 1264 København K
Telefon: 30 11 12 40
Registreret frivillig forening hos SKAT med
CVR nr.: 39988275