Gratis landsdækkende familierådgivning.

#barndomfriafmisbrug

Ambassadører

Vi er stolte over vores ambassadører Marie og Jean, som begge er motiveret af deres personlige historie. De er modige, de bryder tabuer, de skaber håb og de deler gavmildt ud af deres erfaringer.

Marie Brixtofte

Engang var hun barn i en familie med misbrug. I dag arbejder Marie Brixtofte med at bryde tabuet, så flere børn og familier får den hjælp, de har brug for. Som ambassadør for Fri af misbrug vil hun arbejde for at fjerne fordomme om, hvordan den typiske misbruger ser ud. Og så mener hun, at vi skal blive bedre til at rose mennesker, som har brudt de dårlige vaner.


Læs mere om Marie

Jean Eric Von Baden

Han er kendt som DJ, club-ejer, eventmager og ven af jetsettet. Siden midten af 90’erne har Jean von Baden været en superstjerne i det Københavnske natteliv, men succesen kom med en skyggeside: stoffer, alkohol og ensomhed. I dag står Jean frem og fortæller åbent om sin hektiske ungdom og om kampen for at finde mening i tilværelsen.


Læs mere om Jean

Gratis landsdækkende familierådgivning

Fri af misbrug tilbyder gratis rådgivning til helt almindelige mødre og fædre, som føler, at rusmidler som alkohol, hash eller stoffer fylder for meget hos dem selv eller deres partner. Det gør vi fordi vi ved at rigtig mange forældre tøver med at bede om hjælp hos deres egen læge, sundhedsplejerske eller i det kommunale misbrugscenter.

Er du også i tvivl om, om du skal sige det til nogen?
Så har du mulighed for at drøfte jeres families situation med en rådgiver fra
Fri af misbrug. Vores rådgivere har erfaring, relevant uddannelse og tavshedspligt.

Samtalen kan fx handle om:
– Hvordan du passer på dig selv
– Hvordan du passer på dine børn
– Hvordan du kan håndtere konflikter i familien
– Hvordan du kan motivere din partner
– Viden om hvor du kan få hjælp hvis dit barn ikke trives.
– Viden om hvor du kan få hjælp hvis du selv eller din partner ønsker behandling.


Du kan sende en sms eller ringe på telefon 30 11 12 40 eller du kan skrive på mailen kontakt@friafmisbrug.dk eller via formularen nederst på siden. Hvis vi ikke er ved telefonen har du alt efter problemstillingen mulighed for at få et skriftligt svar eller blive ringet op.

Kontakt os

Vores mission, vision og værdier er fundamentet for alt vi gør

Mission:
At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed.
At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug i familier med børn.
At forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker så de kan få den rette hjælp.
At rådgive og bygge bro til andre frivillige og offentlige sociale tilbud og derved forkorte den tid barnet påvirkes af misbrugsproblematikkerne.

Vision:
Vi ønsker at tilbyde den mest anerkendte landsdækkende rådgivning for småbørnsfamilier med misbrugsproblematikker. Vi ønsker at være en attraktiv forening for ansatte og frivillige og at være en forening som styrelser, kommuner, virksomheder, fonde og andre foreninger er stolte af at støtte eller samarbejde med.

Vores værdier

Vi er respektfulde

Vi parkerer vores fordomme, dømmer ikke og starter vores rådgivning der, hvor der er motivation.

Vi er empatiske

Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør. Vi viser forståelse, skaber tillid og håb.

Vi er fagligt skarpe

Vi er opdateret på ny viden, giver korrekt rådgivning og benytter evidensbaseret metoder.

Vi er brobyggende

Vi understøtter og opbygger tillid til andre frivillige foreninger – såvel som offentlige tilbud og er loyale overfor samarbejdspartnere.

Hvem er vi?

Mød teamet bag Fri af misbrug; frivillige, bestyrelse og ambassadører.

Anne-Camilla Nielskov

Direktør 
ac@friafmisbrug.dk

Line Kloster Larsen

Faglig chef  og teamleder for dokumentation, strategi, fundraising og frivillig koordinerings gruppen
line@friafmisbrug.dk

Pernille Tengstedt

Communication Manager og teamleder for kommunikationsgruppen
pernille@friafmisbrug.dk

Zenia Søjberg

journalist
zenia@friafmisbrug.dk

Emilie Drifte 

Event Manager og teamleder for eventgruppen
emilie@friafmisbrug.dk

Maria Faber

Frivillig strategi
maria@friafmisbrug.dk

Josefine Hummelmose

Journalist
josefine@friafmisbrug.dk

Emma Inge Hansen

Journalist
emma@friafmisbrug.dk

Kristine Lorenzen

Event koordinator
kristine@friafmisbrug.dk

Melanie Adelberg Honoré

Socialrådgiver
melanie@friafmisbrug.dk

Jakob Vested Pries

Art Director
jakob@friafmisbrug.dk

Dennis Bremholm

Handyman
bremholm@friafmisbrug.dk

Ida Zilmer Johansen

Udviklingskonsulent

Anne-Sophie Sørup Nielsen

Skribent

Rikke Vestrup

Skribent

Camilla Møller

Skribent

Sanne Rose Hansen

Skribent

Katja Baslev Nielsen

Skribent

Mette Maria Bisgaard

Administrativ medarbejder

Astrid Stjernholm

Eventkoordinator
astrid@friafmisbrug.dk

Jonathan Sørensen

Skribent 

Mette Skov

Udviklingskonsulent

Artikler

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Fri af Misbrug

Fri af Misbrug inviterer medlemmer til ordinær generalforsamling d. 29. februar 2020 kl. 11, Store Kongensgade 85, 2. sal, 1264 København K. Dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning[…]

Read more

Åbningsreception i Store Kongensgade

Fredag den 24. januar 2020 afholdt vores forening en reception for at fejre overtagelsen af kontoret i Store Kongensgade. Kontoret er generøst udlånt af landsforeningen LIVSVÆRK, som Fri af Misbrug[…]

Read more

Sonjas testamente gør en forskel

Sonja Lillesø Olsen har valgt at testamentere sin arv til Fri af Misbrug. Herved håber hun at kunne hjælpe børn i familier med misbrug, så færre bliver overset.    Hendes[…]

Read more

Vedtægter


Foreningen Fri af misbrug
Otto Busses Vej 5, 2. sal
2450 København SV
CVR 39988275Vedtægter for Foreningen Fri af misbrug.

1 Foreningens navn
1.1 Foreningens navn er “Foreningen Fri af misbrug”, herefter benævnt “Foreningen”. Foreningen er en alment velgørende forening. Foreningens hjemsted er Otto Busses Vej 5, 2. sal, 2450 København SV, Danmark.

2 Formål
2.1 Foreningens formål er:
– At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed.
– At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug i familier med børn.
– At forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker.
– At rådgive og bygge bro til offentlige sociale tilbud og derved forkorte den tid barnet påvirkes af misbruget.

2.2 Foreningen er ikke erhvervsdrivende og skal ikke opbygge egen formue, hvorfor et eventuelt nettooverskud ubeskåret går til at støtte Foreningens formål i efterfølgende år.

3 Midler
3.1 Foreningen vil skabe indtægter ved at søge donationer til sit formål, herunder at afholde events og andre aktiviteter, hvorved der genereres donationer og skabes medlemmer, som genererer kontingenter.

3.2 Foreningen har ret til at optage lån, idet Foreningens medlemmer dog ikke i den forbindelse må hæfte med deres personlige formue. Således kan lån alene optages af Foreningen, hvor Foreningen alene hæfter med dens egen formue.

4 Foreningens daglige ledelse
4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode. Stifter af foreningen er født medlem af bestyrelsen, og er i bestyrelsen, så længe stifter ønsker.

4.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Møder i bestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året og indkaldes af formanden. Møder kan i øvrigt afholdes så tit, som bestyrelsen ønsker det.

4.3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

4.4 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

4.6 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal.

5 Generalforsamling
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle myndige medlemmer har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), medmindre andet fremgår af denne vedtægt.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes senest i løbet af maj måned og varsles skriftligt til medlemmerne via mail/eller elektronisk forum mindst 21 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag til bestyrelsesmedlemmer, skal være formanden i hænde senest to uger før afholdelsen.

5.3 Sammen med indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres Foreningens årsrapport og dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag.
– Forslag til handlingsplan og budget.
– Valg af bestyrelse og suppleant.
– Valg af revisor.
– Evt.

5.4 Der føres referat over drøftelser og beslutninger på generalforsamlingen.

5.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af Foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

6 Medlemsforhold
6.1 Enhver, der accepterer Foreningens formål, kan optages som medlem af Foreningen. I Foreningen kan optages personlige medlemmer såvel som virksomheder. Man er medlem, når kontingent er betalt.

6.2 Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent på til Foreningen. Medlemskabet er gældende for det kalenderår, for hvilket der er betalt kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

6.3 Udmeldelse af Foreningen sker ved skriftlig henvendelse eller ved ikke-rettidig indbetaling af kontingent. Ved udmeldelse tilbagebetales det allerede indbetalte kontingent hverken helt eller delvist.

6.4 Eksklusion af Foreningen kan ske, hvis et medlem væsentligt misligholdelser sine forpligtelser fastsat i denne vedtægt eller et foreningsmedlems almindelige forpligtelser i henhold til Dansk Foreningsrets Almindelige Regler, herunder bl.a. hvis medlemmet modarbejder Foreningens formål.

7 Økonomi, regnskab og revision
7.1 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for den den daglige drift af foreningen, herunder budgetplanlægning og aflæggelse af årsrapport. Bestyrelsen må ikke i overvejende grad være selvsupplerende.

7.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår går fra 1. januar til 31. december 2019.

7.2 Årsrapport revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

8 Aftaleret
8.1 Formand eller kasserer kan i forening med et andet bestyrelsesmedlem, indgå aftaler på Foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til et bestyrelsesmedlem og/eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9 Hæftelse
9.1 Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler Foreningen. Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

10 Vedtægtsændringer og opløsning
10.1 Ændring af Foreningens vedtægter og beslutning om Foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer blandt de fremmødte, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med 2/3 majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer.

10.2 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

10.3 I tilfælde af foreningens ophør doneres en eventuel formue til almennyttige velgørende formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

11 Vedtagelse
11.1 Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. Oktober 2018.

Organisation

I Fri af misbrug har vi en stærk bestyrelse som er sammensat af kompetente profiler, som hver især bidrager med ekspertise og kompetencer. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Derudover har foreningen 2 faste (pt. ulønnede) medarbejdere. Under projektlederen og frivilligkoordinatoren er de frivillige organiseret i 4 arbejdsgrupper med hver deres vigtige og uundværlige opgaver.

Kontakt
Fri af misbrug 

Udfyld navn (evt. kaldenavn hvis du ønsker at være anonym) , e-mail og et par ord om hvad du har på hjerte, så vender vi tilbage.
eller send en mail på kontakt@friafmisbrug.dk.
Sekretariat: Store Kongensgade 85, 2. sal, 1264 København K
Telefon: 30 11 12 40
Registreret frivillig forening hos SKAT med
CVR nr.: 39988275